Hoàng Nguyễn Thu Thảo

CEO – The Representative of NHG

Hoàng Quốc Anh Vũ

Founding Member

Đỗ Mạnh Cường

Founding Member