Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ sẽ đảm bảo thực hiện tốt những mục tiêu và sứ mệnh nhân đạo, từ thiện mà quỹ cam kết, hướng đến những mục tiêu giảm đói nghèo, có những hành động thiết thực cụ thể, giúp đỡ và hỗ trợ những người yếu thế, vượt qua nghịch cảnh và khó khăn.