Giáo dục là nền tảng căn bản cho sự hình thành con người nhân bản toàn diện và phát triển bền vững, an toàn của xã hội, hướng đến phát triển bền vững cho quốc gia và toàn cầu. Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (LRF) thực hiện sứ mệnh cải thiện chất lượng giáo dục (Tiêu chí số 4 trong UNSDG17), tạo cơ hội cho người yếu thế được thụ hưởng những cơ hội giáo dục chuyên nghiệp, cơ hội được kết nối mạng lưới, đào tạo kỹ năng, bồi huấn kinh nghiệm, tham gia các hoạt động cộng đồng và cơ hội nghề nghiệp cho người thụ hưởng.