Giáo dục là nền tảng căn bản đồng thời cũng là phương thế hình thành con người nhân bản toàn diện phục vụ sự phát triển bền vững, an toàn của xã hội, quốc gia và quốc tế. Vì thế, LRF tham gia vào sứ mệnh giáo dục (Tiêu chí số 4 trong UNSDG17) bằng những chương trình tạo cơ hội cho người yếu thế có cơ hội thụ hưởng nền giáo dục chất lượng tốt, cơ hội được đào tạo kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, tham gia các hoạt động cộng đồng và cơ hội nghề nghiệp.

Sau khi tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng, dưới sự hỗ trợ từ thành viên của Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát, LRF lựa chọn triển khai 3 chương trình “Học bổng Bông Hồng Nhỏ” có tên là “Học bổng Bông Hồng Nhỏ Yêu thương”, “Học bổng Bông Hồng Nhỏ Phục vụ” và “Học bổng Bông Hồng Nhỏ Tài năng” dành cho những nhóm đối tượng khác nhau.