Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ (Little Roses Foundation) là quỹ từ thiện không vì mục tiêu lợi nhuận, hướng đến các hoạt động thiện nguyện đa dạng phục vụ cộng đồng. Được thúc đẩy bởi truyền thống gia đình và tấm lòng người Mẹ, NHG là thành viên sáng lập chủ chốt của Quỹ.

Quỹ chính thức được thành lập vào ngày 01/11/2021 theo quyết định số 1151/QĐ-BNV và được cấp phép hoạt động ngày 22/04/2022 theo quyết định số 316/QĐ-BNV.

Quỹ phục vụ chủ yếu trên các lĩnh vực sức khỏe – giáo dục, được cấp phép bởi Bộ Nội Vụ để hoạt động trên phạm vi toàn quốc và đón nhận sự trợ giúp của quốc tế.

Về Little Roses Foundation