WHAT ARE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS?

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ GÌ?

🌹 Các mục tiêu phát triển bền vững, hay còn được gọi là mục tiêu phát triển toàn cầu, là lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc gửi đến tất cả các quốc gia trên thế giới, với mong muốn cùng chung tay giải quyết những thách thức lớn mà nhân loại phải đối mặt, tiến tới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ Trái Đất và hướng đến một cuộc sống hòa bình vào năm 2030.

Mục tiêu phát triển bền vững được chia thành 17 mục tiêu cụ thể liên quan đến các vấn đề phổ biến nhất, từ đó đưa ra định hướng cho các cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền và các quốc gia phương pháp vượt qua những thách thức chung và chung xây xã hội hạnh phúc, phát triển:

✅ Xóa nghèo

✅ Không còn nạn đói

✅ Sức khỏe và có cuộc sống tốt

✅ Giáo dục có chất lượng

✅ Bình đẳng giới

✅ Nước sạch và vệ sinh

✅ Năng lượng sạch và giá thành hợp lý

✅ Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế

✅ Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng

✅ Giảm bất bình đẳng

✅ Các thành phố và cộng đồng bền vững

✅ Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

✅ Hành động về khí hậu

✅ Tài nguyên và môi trường biển

✅ Tài nguyên và môi trường trên đất liền

✅ Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ

✅ Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17