Đỗ Mạnh Cường

Phó TGĐ Tập đoàn GD Nguyễn Hoàng
Phó Chủ tịch Quỹ