Hoàng Nguyễn Thu Thảo

TGĐ Tập đoàn GD Nguyễn Hoàng
Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ