Little Roses Foundation

BÌNH ĐẲNG GIỚI – MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, VÌ MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG, VĂN MINH

✅ Bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng cần thiết cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn khá phổ biến ở một số lĩnh vực, trong đó có vấn đề định kiến giới đối với phụ nữ và trẻ em gái.

🥰 Do đó, với kinh nghiệm quý báu rút ra được sau chương trình tập huấn về bình đẳng giới, tài trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Little Roses Foundation mong muốn triển khai các hội thảo chuyên đề để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới. Từ đó, Quỹ sẽ góp phần đảm bảo mọi người có cùng quyền lợi và cơ hội trong tất cả các lĩnh vực, hướng đến mục tiêu Bình Đẳng Giới, là tiêu chí thứ 5 trong 17 tiêu chí của Liên Hợp Quốc (UNSDG17).

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17