ĐẠI DIỆN LITTLE ROSES FOUNDATION THAM GIA TẬP HUẤN VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC XÂM HẠI TRẺ EM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

🌹 Ngày 23 và 24/03/2023, đại diện Little Roses Foundation đã tham dự chương trình tập huấn về quyền trẻ em (QTE) nhằm lập kế hoạch giáo dục & truyền thông phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trong giai đoạn mới tại Việt Nam.

👉 Chương trình tập trung vào việc chia sẻ kiến thức về hệ thống chính sách pháp luật theo Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về QTE, cùng các chương trình, hoạt động dựa trên cơ sở QTE đã và đang được triển khai. Hơn nữa, tham dự viên đã cùng thảo luận về các giải pháp chấm dứt trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em trong xã hội hiện đại.

👉 Từ đó, lên kế hoạch giáo dục và truyền thông phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em nhằm hướng đến một xã hội công bằng, văn minh, phát triển bền vững theo tiêu chí số 10 là “Giảm bất bình đẳng” và số 16 là “Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ”.

*Chương trình tập huấn được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Save The Children, với sự tham dự của đại diện Little Roses Foundation và các cán bộ xã hội, nhân viên của các tổ chức xã hội làm việc trong lĩnh vực bảo vệ và quản trị QTE, bao gồm trẻ em khuyết tật.

#LittleRosesFoundation #LRF #Toallwearelove #UNSDG17