XÓA NGHÈO – MỘT TRONG CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

😇 Xóa nghèo là mục tiêu đầu tiên trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Và trong những năm qua, thành quả về xóa đói giảm nghèo tại nước Việt đã được người dân và cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những thành công nổi bật nhất, thể hiện ý nghĩa nhân văn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

🌹 Với sứ mệnh giúp đỡ những người đang lâm cảnh ngặt nghèo do hoàn cảnh khách quan vượt qua nghịch cảnh, trong đó có nghèo đói, Little Roses Foundation mong muốn góp phần xóa đói, giảm nghèo tại Việt Nam, từ đó cùng các quốc gia trên thế giới đạt được mục tiêu Xóa Nghèo trong năm 2030 và xây dựng một xã hội ấm no, hạnh phúc.